Sběrný dvůr

náklo

Sběrný dvůr

V obci Náklo je využíván ke svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro občany obcí Náklo, Příkazy a Střeň.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácnosti jsou přijímány od všech občanů bez rozdílu bydliště.

Druhy odebíraného odpadu

20 01 25 Jedlý olej a tuk
20 01 26 * Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 13 * Rozpouštědla
20 01 14 * Kyseliny
20 01 15 * Zásady
20 01 29 * Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 17 * Fotochemikálie
20 01 19 * Pesticidy
20 01 33 * Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 21 * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 * Vyřazená zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 11 Textilní materiály
20 03 07 Objemný odpad
20 01 27 * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 32 * Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod č. 20 01 31
20 01 35 * Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 36
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 01 Papír a lepenka
13 02 05 * Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
15 01 02 Plastové obaly
15 01 10 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů)
160 01 03 pneumatiky
16 01 13 * Brzdové kapaliny
16 05 07 * Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08 * Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

(*) – odpady vykazující nebezpečné vlastnosti (nebezpečné odpady)

Zobrazit tabulku

Stavební odpad není na sběrném dvoře v Nákle přijímán.

Kde najdete sběrný dvůr?

Technické služby Náklo, příspěvková organizace realizovalo dotační projekt jehož předmětem je navýšení kapacity sběrného dvora v obci Náklo v Olomouckém kraji. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity odděleného sběru odpadů o 46 t/rok, a kapacity sběrného dvora o 115 t ročně.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Více informací naleznete ZDE.

© Technické služby Náklo 2024 | Vyvinuto a provozováno s ondrejfirla.eu